Velik pomen zunanjih virov financiranja

Prispevek je bil objavljen na spletnem mestu Zavoda mladi podjetnik.

Vsako podjetje, ne glede na velikost, si želi rasti in razvijati svoje poslovanje. Vendar pa je to pogosto povezano s potrebo po zunanjem financiranju. Kaj so zunanji viri financiranja in zakaj so pomembni za podjetja?

Zunanji viri financiranja so viri, ki jih podjetje pridobi izven svojih notranjih virov, kot so prihodki od prodaje ali donosi od naložb. Upam, da vam spodnji seznam pomaga razumeti različne zunanje vire financiranja, ki so na voljo za podjetja. Vsak vir financiranja ima svoje značilnosti, pogoje in tveganja, zato je pomembno, da podjetja skrbno preučijo svoje potrebe in možnosti, preden se odločijo za določen vir financiranja.

Bančna posojila
Najbolj pogost način zunanjega financiranja za podjetja so bančna posojila. To je oblika dolgoročnega ali kratkoročnega financiranja, ki jo zagotovi banka ali finančna institucija. Podjetja lahko pridobijo posojila za financiranje novih projektov ali naložb v poslovanje. Prednosti bančnih kreditov so hitra razpoložljivost sredstev in razmeroma nizka obrestna mera. Vendar pa lahko posojila povzročijo tudi visoke obrestne stroške, kar pomeni veliko obremenitev za denarni tok in prihodnjo likvidnost.

Zasebna posojila (t.i. Shadow banking)
Podjetja se lahko financirajo tudi z zasebnimi posojili (t.i. Shadow banking), ki so lahko hitra in ugodna alternativa bančnim posojilom. Zasebna posojila lahko podjetja pridobijo od posameznikov in podjetji, ki iščejo naložbe v specifične ozko usmerjene projekte. V primeru uspešnega poslovanja podjetja vlagatelji prejmejo obljubljeni donos, medtem ko podjetje pridobi potrebno financiranje za svoje poslovanje. Vendar pa je treba pri zasebnih posojilih paziti na visoke obrestne mere in ohlapne regulative.

Faktoring
Tudi faktoring je oblika zunanje oblike financiranja podjetja. Podjetja se s takim načinom financiranja ne zadolžujejo, saj odprodajo sredstva podjetja oz. račune, ki so jih izdala ob dobavi blaga ali storitve. Tovrstno financiranje je obenem tudi dobro za bilance, saj razdolžuje podjetje. Prednost tovrstne rešitve je predvsem v enostavnosti, fleksibilnosti ter v boljši boniteti podjetja. Slabost faktoringa pa je v tem, da v večini primerov ni primeren za podjetja, ki poslujejo primarno s fizičnimi osebami, ni primeren za podjetja brez terjatev ali pa za podjetja, terjatve katerih so do podjetij s slabo plačilno disciplino.

Lizing
Lizing je vrsta dolgoročnega najema, pri katerem lizingodajalec (finančna institucija) zagotavlja opremo za uporabo v zameno za redna plačila lizingojemalca. Lizing je način financiranja, ki podjetjem omogoča, da opremo uporabljajo, ne da bi jo dejansko lastnili. Uporaba lizinga ima svoje prednosti in slabosti, zato je pomembno, da temeljito premislite, preden sprejmete končno odločitev.

Subvencije
Državne subvencije so tudi pomemben vir zunanjega financiranja za podjetja. Države lahko podjetjem ponudijo subvencije za spodbujanje rasti in razvoja gospodarstva. Te subvencije so lahko v obliki nepovratnih sredstev, davčnih olajšav ali drugih oblik pomoči. Prednosti subvencij so, da so brezplačne, hkrati pa lahko podjetjem zagotavljajo finančne spodbude za razvoj novih izdelkov, storitev ali tehnologij. Vendar pa subvencije niso na voljo vsem podjetjem, hkrati pa se lahko tudi izkažejo za manjše kot so potrebe podjetja.

Komercialni zapisi
Komercialni zapis je pisni vrednostni papir, s katerega prodajo se zbirajo kratkoročna denarna sredstva. Komercialni zapis izdajo podjetje, zadruga in druga oblika združevanja z lastnostjo pravne osebe V primerjavi s kratkoročnim zadolževanjem pri bankah pa izdaja komercialnih zapisov zahteva več časa za izdajo oziroma gre za daljši postopek in s tem tudi več stroškov. Ročnost tovrstnih vrednostnih papirjev znaša do enega leta.

Izdaja obveznic
Izdajanje obveznic je druga oblika zunanjega financiranja, ki jo uporabljajo podjetja. Obveznice so dolgoročni dolgovi, ki jih podjetje izda in v zameno prejme denar. Obresti na obveznice se izplačujejo z določenim intervalom in obveznice imajo vnaprej določen rok zapadlosti. Tako, kot bančno financiranje, lahko tudi tu neravnovesja med finančnimi obveznostmi in prihodki pomenijo usodno obremenitev za prihodnjo likvidnost, zato se priporoča premišljeno zadolževanje.

Izdaja delnic
Pomembna oblika zunanjega financiranja za podjetja je tudi izdaja delnic. To je način, s katerim lahko podjetje pridobi denar s prodajo lastniškega deleža. Delničarji v zameno prejemajo dividende ob dobrem poslovanju podjetja, imajo glasovalne pravice na skupščinah in sodelujejo pri sprejemanju pomembnih odločitev o poslovanju podjetja. Očitna slabost tega pristopa je v tem, da se mora podjetnik odpovedati določenemu deležu lastništva; prav tako pa imajo na upravljanje podjetja lahko vpliv tudi drugi delničarji.

Skladi zasebnega kapitala
Financiranje z zasebnimi skladi je oblika financiranja, kjer investitorji preko sklada zasebnega kapitala vlagajo v podjetja v razvojni fazi ali pa želijo financirati rast in širitev. Zasebni skladi običajno zahtevajo višji donos, a poleg financiranja zagotavljajo tudi strokovno znanje, izkušnje in stike. To je privlačno za podjetja, ki iščejo možnosti za rast in širitev, a nimajo dostopa do bančnega financiranja ali želijo ohraniti nadzor.

Poslovni angeli
Poslovni angeli so premožni posamezniki ali skupine vlagateljev, ki investirajo svoj kapital v zgodnje faze rastočih podjetij. Ti investitorji običajno iščejo visoko donosne priložnosti in hkrati želijo prispevati k razvoju mladih podjetij. V zameno za svoje naložbe dobijo delniški ali lastniški delež v podjetju in pogosto nudijo tudi svoje izkušnje, znanje in stike, da bi pomagali pri uspešnem razvoju podjetja.

Mezzanine
Mezzanine financiranje je oblika kapitalskega financiranja, ki se nahaja med dolgoročnim dolgom in lastniškim kapitalom. Vključuje lahko konvertibilni dolg, podrejeni dolg ali delniške instrumente. Mezzanine investitorji iščejo višje donose kot pri običajnih dolgoročnih dolgovih, kar lahko prinaša višje stroške. Uporablja se takrat, ko podjetje potrebuje več kapitala, a ni pripravljeno ali sposobno izdati več lastniškega kapitala.

Trgovinsko financiranje
Trgovinsko financiranje je pomembno predvsem za uvoznike in izvoznike, saj lahko s pomočjo finančnih instrumentov, kot so akreditivi, bančne garancije in dokumentarni inkaso, zmanjšajo tveganja, povezana s poslovanjem prek meja. Tako se lahko izognejo težavam, kot so zamude pri plačilih, neplačila in druge težave, ki lahko nastanejo pri mednarodnih transakcijah.

Spletna množična financiranja oz. crowfunding
Spletna množična financiranja ali crowdfunding omogočajo podjetjem, da zberejo denar za svoje projekte ali ideje s pomočjo širokega kroga ljudi. Na ta način lahko podjetja prejmejo finančno podporo tistih, ki so pripravljeni prispevati za uresničitev njihove vizije. Obstajajo različne vrste crowdfundinga, vključno z donacijskim, nagrajevalnim, posojilnim in lastniškim crowdfundingom, odvisno od tega, kaj projekt ali ideja potrebujeta in kakšen način vračila naložbe je najbolj primeren.

Poskrbite za pravilno uporabno in upravljanje virov financiranja

Pomembnost poznavanja razlik med notranjimi in zunanjimi viri se izkazuje tudi v posledično višji stopnji uspešnosti podjetja pri iskanju financiranja ter pri optimizaciji lastnih financ. Notranji viri zagotavljajo večjo finančno stabilnost in neodvisnost od zunanjih dejavnikov. Zunanji viri financiranja pa lahko povečajo tveganja in pritisk na podjetje za doseganje kratkoročnih ciljev, vendar lahko hkrati zagotavljajo tudi potrebno financiranje za rast in razvoj podjetja. To je ključno za uspešno poslovanje podjetja, saj omogoča boljše upravljanje s tveganji in dolgoročno načrtovanje.

V primeru vprašanj pišite na [email protected].

Naložbo v zaščito patentov, modelov in znamk sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.