Splošni pogoji za uporabo spletne strani Nekster

1. UPORABLJENI IZRAZI IN NJIHOV POMEN

Nekster – podjetje NEKSTER, finančno upravljanje, d.o.o., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, 1000 Ljubljana, Matična številka: 6098371000, ki ga zastopa direktor Nejc Apšner in direktor Aleksandar Zečevič.

Odstop terjatve s pogodbo – pravni posel s katerim cedent odstopi svojo terjatev cesionarju.

Cesionar – oseba, ki je prevzela terjatev od cedenta na podlagi Odstopa terjatve s pogodbo.  

Cedent – oseba, ki je z cesionarjem sklenila Odstop terjatve s pogodbo.

Aplikacija – aplikacija NEKSTER, s katero NEKSTER zagotavlja pravice dostopa investitorjem do njihovih investitorskih profilov ali individualno funkcijo investitorskega profila preko mobilne naprave.

Asignant (odstopnik terjatve oz. nakazovalec) – oseba, ki je skladno z Asignacijsko pogodbo od Asignanta pooblaščena da v svojem imenu sprejme izpolnitev obveznosti iz Odstopa terjatve s pogodbo od Asignata.  

Asignacijska pogodba – pogodba, ki jo sklenejo Asignant, Asignat in Asignatar in vsebuje dva enostranska posla in sicer pooblastilo Asignanta Asignatu, da naj za njegov račun poplača terjatev Asignatarju in pooblastilo Asignanta Asignatarju, da v svojem imenu sprejme to izpolnitev.

Bančni račun Asignatarja – tekoči (transakcijski) račun pri kateri koli kreditni instituciji, registrirani v Republiki Sloveniji, podružnici tuje kreditne institucije v Sloveniji ali kreditne institucije, registrirane v drugi državi članici Evropske unije, odprt na ime asignatarja.

Asignatar (prejemnik nakazila) – fizična oseba ali pravna oseba, ki je pooblaščena, da sprejme poplačilo terjatve od Asignata.

Cenik – denarni zneski, navedeni na spletni strani, ki jih mora investitor plačati NEKSTER-ju za zagotovitev storitev v povezavi s terjatvijo in drugih storitev NEKSTER. 

Investitor – fizična oseba ali pravna oseba, ki se je registrirala na spletni strani kot investitor in želi Asignanta odkupiti terjatev oz. del nje, ki so ponujene na spletni strani, vključno s fizično ali pravno osebo, ki je odkupila terjatev..

Identifikacijska številka investitorja – številka, ki jo investitorju dodeli NEKSTER in je potrebna za nadaljnjo identifikacijo investitorja ter jo je treba navesti pri prenosu sredstev, namenjenih za odkup terjatve – stanje profila investitorja.

Bančni račun investitorja – tekoči (transakcijski) račun pri katerikoli kreditni instituciji, registrirani v Republiki Sloveniji, podružnici tuje kreditne institucije v Sloveniji ali kreditne institucije, registrirane v drugi državi članici Evropske unije, ki je odprt v imenu investitorja. 

Profil investitorja – Operativna platforma omogočena na spletni strani, ki je na voljo investitorju po registraciji na spletni strani (z elektronskim naslovom in geslom). Profil investitorja med drugim vsebuje informacije o transakcijah, ki jih izvaja investitor, in o stanju profila investitorja.

Stanje profila investitorja – znesek sredstev, ki se šteje kot predujem sredstva za izpolnitev mandata Investitorja za odkup za plačilo cene terjatve, tj. nakupa terjatve. Informacije o stanju profila investitorja se navedejo v profilu investitorja na spletni strani. Stanje profila investitorja se lahko poveča, zmanjša, lahko se odtegnejo kakršni koli odbitki, tudi pri izplačilu investitorju skladno z Asignacijsko pogoodbo, z njim pa se lahko sprejmejo tudi drugi ukrepi v skladu s postopkom, določenim v pogodbi in / ali zakonu. Občasno ima lahko profil investitorja negativno stanje, ki pa se šteje za dolg investitorja do NEKSTER-ja, ki ga mora investitor poravnati nemudoma po vzpostavitvi negativnega stanja profila investitorja.

Pogoji uporabe spletne strani – ti pogoji in določila uporabniške pogodbe NEKSTER na spletni strani in pogoji uporabe spletne strani, opisani v drugih pogodbah med NEKSTER-jem in investitorjem, ter drugi pogoji, ki so določeni na spletni strani, ki zavezujejo vsakega investitorja.

Uporabniška pogodba (v nadaljnjem besedilu: Pogodba) – pogodba na daljavo med NEKSTER-jem in investitorjem o načinu uporabe spletne strani in profila investitorja ter mandatu skladna s pogoji uporabe spletne strani.

Spletna stran – Spletna stran z naslovom www.nekster.com, kjer se lahko fizične in pravne osebe registrirajo kot investitorji, ustvarijo profil investitorja in pridobijo informacije o odkupu terjatev. Aplikacija se za potrebe pogodbe šteje za sestavni del spletne strani.

Servisiranje (podpora) terjatev – dejavnosti, ki jih NEKSTER izvaja v skladu in v povezavi s Pogodbo in  Asignacijsko pogodbo, prodaji terjatev, prenosu sredstev na Asignatarja po pooblastilu Asignanta in drugih dejavnosti, navedenih na spletni strani.

Cena terjatve – plačilo, ki ga Asignatar plača Aasignantu za terjatev. Cena terjatve je določena v glavnih pogojih Asignacijske pogodbe.

Terjatev – terjatev proti dolžniku, ki jo ima Cedent in kot jo določajo glavni pogoji Asignacijske pogodbe v celoti ali v kateremkoli njenem delu. Znesek terjatve je določen v glavnih pogojih Asignacijske pogodbe.

Vloga za registracijo – Vloga, ki jo fizična oseba ali pravna oseba na spletni strani izpolni za pridobitev statusa investitorja. 

Tretja oseba – vsaka fizična oseba ali pravna oseba, ki ni stranka pogodbe.

2. INVESTITORJEVA REGISTRACIJA NA SPLETNI STRANI

2.1. Za registracijo na spletni strani in oblikovanje profila investitorja mora investitor na spletni strani izpolniti prijavo za registracijo in sprejeti pogoje pogodbe in pogoje uporabe spletne strani.

2.2. Investitor potrjuje ter jamči, da v trenutku predložitve prijave za registracijo, tekom registracije na spletni strani in med celotnim časom uporabe profila investitorja, izpolnjuje naslednje pogoje:

2.2.1. investitor je fizična oseba ali pravna oseba;

2.2.2. če je investitor fizična oseba, mora biti star vsaj 18 (osemnajst) let;

2.2.3. odprt tekoči (transakcijski) račun v kreditni instituciji, registrirani v Republiki Sloveniji, podružnici tuje kreditne institucije v Sloveniji ali katere koli kreditne institucije, registrirane v kateri koli drugi državi članici Evropske unije;

2.2.4. ima pravno in poslovno sposobnost ter njegova pravna ali poslovna sposobnost ni bila omejena;

2.2.5. ni pod vplivom alkoholnih, narkotičnih, psihotropnih ali drugih opojnih snovi;

2.2.6. zoper njega ni bil sprožen stečajni postopek ali kakršenkoli podoben postopek;

2.2.7. ima potrebna dovoljenja in soglasja, če je to potrebno, da se lahko registrira na spletni strani, sklene Asignacijsko pogodbo in deluje skladno s Pogodbo in Asignacijsko pogodbo;

2.2.8. predložene informacije v vlogi za registracijo in tudi v času veljavnosti pogodbe, so resnične in točne, posredovani osebni podatki se skladajo s tistimi na osebnem dokumentu

2.2.9. je upravičenec transakcij, ki jih izvaja na spletni strani.

2.3. NEKSTER po prejemu prijave investitorja za registracijo in njeni potrditvi, oblikuje profil investitorja na spletni strani in investitorju dodeli identifikacijsko številko investitorja.

2.4. Storitve, navedene na spletni strani, lahko prejmejo registrirani investitorji le v skladu s pogoji  Pogodbe, profil investitorja pa sme uporabiti le registrirani investitor sam, ki se pred uporabo profila investitorja identificira z navedbo svojega e-poštnega naslova in gesla.

2.5. NEKSTER ni dolžan registrirati investitorja in lahko zavrne registracijo investitorja brez obrazložitve.

2.6. NEKSTER ima pravico zahtevati verifikacijo posredovana telefonske številke na način, da na Investitorju pošlje SMS potrditveno kodo, ki jo Investitor vpiše v ustrezen obrazec ob registraciji.

3. IDENTIFIKACIJA INVESTITORJA IN SKLENITEV POGODBE

3.1. NEKSTER za skladnost poslovanja opravlja pregled stranke oz. investitorja (skrbni pregled)  ob registraciji na spletni strani. V primeru neznatnega tveganja pa si NEKSTER pridržuje pravico, da tekom sklepanja poslovnega razmerja oz. na podlagi prvega prenosa za povečanje stanja profila investitorja opravi še preverjanje istovetnosti stranke (investitorja) skladno z zakonsko dopustnim razlogom, ker je to potrebno da se ne prekine običajen način sklepanja poslovnih razmerij. NEKSTER si pridržuje pravico preklica zagotavljanja storitev v kolikor se podatki na plačilnem nalogu za povečanje stanja profila investitorja ne ujemajo s podatki, ki jih je investitor predložil ob registraciji.

3.2. Investitor mora NEKSTER-ju z elektronskimi sredstvi omogočiti vpogled v veljaven osebni dokumenta. NEKSTER pri tem preverja veljavnost osebnega dokumenta. NEKSTER ima pravico prepovedati investitorju, da odkupuje terjatve, dokler investitor NEKSTER-ju na vpogled ne predloži svojega veljavnega osebnega dokumenta in dokler NEKSTER  ne preveri njegove veljavnosti.

3.3. Za namene identifikacije si NEKSTER pridržuje pravico, da od investitorja kadarkoli zahteva dodatno identifikacijsko dokumentacijo ali dodatne informacije, ki bi potrdile istovetnost investitorja oz. druge informacije o investitorju.

3.4. NEKSTER ima pravico enostransko spreminjati pravila identifikacije investitorja in postopek identifikacije ter določiti dodatne zahteve za identifikacijo investitorja.

3.5. S tem ko investitor odda vlogo za registracijo in nakaže sredstva iz svojega bančnega računa na NEKSTER-jev bančni račun, sklepa Pogodbo, uporablja spletno stran in druge storitve, ki so ponujene skladno s Pogodbo in pogoji uporabe spletne strani.

3.6. Pogodba med NEKSTER-jem in investitorjem začne veljati od trenutka, ko je investitor na spletni strani sprejel pogoje uporabe spletne strani, NEKSTER pa je identificiral investitorja.

3.7. Investitor je obveščen o sklenitvi pogodbe s prejemom elektronskega sporočila. Profil investitorja vsebuje označbo, da je bila pogodba sklenjena.

3.8. Investitor se lahko seznani s sklenjeno pogodbo, ter z vsemi opravljenimi in odobrenimi dejavnostmi na spletni strani, vključno s sklenjenimi pogodbami, v svojem profilu investitorja.

3.9. Overitev investitorja v profilu investitorja izvede investitor sam z vnosom svojega e-poštnega naslova in gesla.

3.10. Investitor ne sme razkriti svojega gesla za profil investitorja tretjim osebam. V primeru, da je bilo geslo razkrito tretji osebi, ga je investitor dolžan takoj spremeniti in o tem nemudoma obvesti NEKSTER z zahtevo po blokadi profila do spremembe gesla.

3.11. Če je investitor pravna oseba, ki je vložila vlogo za registracijo in je iz lastnega bančnega računa prenesla sredstva na NEKSTER-jev bančni račun, ima NEKSTER pravico identificirati zakonitega zastopnika investitorja oz. drugo fizično osebo, ki je upravičenec investitorja, in identificirati ustrezno pravno osebo kot investitorja.

4. STANJE PROFILA INVESTITORJA

4.1. S pogodbo skladen prenos sredstev na NEKSTER-jev bančni račun se skladno z določbami XVII. poglavja Obligacijskega zakonika republike Slovenije – Pogodba o naročilu (mandat), šteje kot sredstva potrebna za izpolnitev naročila, to je odkupa terjatev od Asignanta. Relevantni znesek denarnih sredstev je terjatev (nasproti banki), ki jo je NEKSTER pridobil v imenu in za račun Investitorja  zgolj in le za izpolnitev mandata pooblaščeni osebi. NEKSTER po prejemu sredstev poveča stanje profila investitorja za vsoto zneska prejetih sredstev. Investitor potrjuje, da pri prenosu sredstev na NEKSTER-jev bančni račun ne bo v celoti položil omenjenih sredstev kot del sredstev NEKSTER-ja, ampak bo namesto tega obdržal potrebne pravice zahtevka nasproti NEKSTER-ju za znesek naveden v Investitorjevem profilu. Prenesena sredstva ne bodo obrestovana.

4.2. Pozitivno stanje profila investitorja se šteje kot predplačilo investitorja NEKSTER-ju za namen nakupa terjatev s postopkom predpisanim v pogodbi in na podlagi mandata. Negativno stanje profila investitorja je dolg do NEKSTER-ja, ki ga mora investitor na zahtevo NEKSTER-ja plačati nemudoma po vzpostavitvi negativnega stanja profila investitorja.

4.3. Investitor lahko nakaže sredstva na profil investitorja le v svojem imenu in le z lastnega bančnega računa. Od drugega nakazila sredstev pa lahko nakazilo izvede tudi s strani drugih ponudnikov plačilnih storitev.

4.4. Za nakazilo sredstev na profil investitorja mora investitor v nalogu navesti identifikacijsko številko investitorja.

4.5. Če NEKSTER od investitorja prejme nakazilo, ki ga ni mogoče identificirati kot tistega, ki ga je izvedel investitor za nakazilo sredstev na profil investitorja, se takšno plačilo ne bo štelo za prejeto in nadaljnja nakazila sredstev na profil investitorja ne bodo možna, dokler NEKSTER ne identificira tega plačila. NEKSTER ima pravico do vračila nakazila, ki ga ne more identificirati.

4.6. Stanje profila investitorja se lahko poveča tudi v vrstnem redu, ki ga določajo Asignacijske pogodbe, ko se stanje profila investitorja poveča za prejeta nakazila v skladu z Asignacijsko pogodbo. 

4.7. Investitor ne sme zahtevati nobenih plačil obresti od NEKSTER-ja, vključno z zakonitimi obrestmi ali kakršnimkoli drugim obrestovanjem stanja profila investitorja.

4.8. Investitor pooblašča NEKSTER-ju, da uporabi stanje profila investitorja tako, da ga zmanjša v mejah razpoložljivega stanja v skladu s pogoji in določili Pogodbe ter v skladu z naročili, ki jih investitor izvede v Profilu investitorja.

4.9. Investitor lahko kadarkoli od NEKSTER-ja zahteva, da mu vrne znesek sredstev, ki izhaja iz stanja profila investitorja, in sicer na bančni račun, iz katerega je investitor prej opravljal transakcije na bančni račun NEKSTER-ja. V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, ki so posledica višje sile, kot dogodka,  ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti in je bil povzročen od zunaj in ni neposredna posledica ravnanja katere izmed strank, kar med drugim vključuje ni pa omejeno na izredne razmere, naravne nesreče, pandemije in druge ukrepe državnih ali javnih organov, ki imajo posredne ali neposredne posledice na poslovanje NEKSTER-ja, bo NEKSTER pristopil k investitorju s predlogom sprememb pravic in obveznosti, kot izhajajo iz predmetnih pogojev uporabe spletne strani, kar med drugim vključuje ni pa omejeno na roke.

4.10. Ko NEKSTER prejme zahtevo investitorja glede izplačila zneska sredstev iz stanja profila investitorja in začne z njegovo obdelavo, ima pravico zavrniti kakršnokoli uporabo zahtevanega zneska sredstev iz stanja za investiranje ali sprejemanje drugih ukrepov s tem zneskom.

4.11. NEKSTER mora v roku 2 (dveh) delovnih dni po dnevu, ko se šteje, da je bila investitorjeva zahteva prejeta, zagotoviti izplačilo zahtevanega zneska sredstev iz stanja profila investitorja ali njegovega dela v mejah razpoložljivega stanja. Če ni mogoče izplačati zahtevanega zneska sredstev iz stanja v zgoraj navedenem roku zaradi napake investitorja ali katerega koli drugega razloga izven nadzora NEKSTER-ja, se šteje, da je omenjeni rok podaljšan, dokler niso odpravljene vse ovire, in NEKSTER ne odgovarja za zamudo pri plačilu zaradi teh razlogov.

4.12. Stanje profila investitorja se zmanjša za znesek, ki je bil izplačan investitorju.

4.13. Za zagotovitev izpolnjevanja Pogodbe, Asignacijske pogodbe ali katerih koli drugih ukrepov lahko NEKSTER brez predhodnega usklajevanja ali odobritve investitorja zmanjša stanje profila investitorja, tako da preusmeri sredstva na bančni račun NEKSTER-ja ali katere koli druge osebe skladno z dejanji investitorja na spletni strani in na profilu investitorja.

4.14. Investitor zagotavlja, da so vsa nakazana sredstva na profil investitorja zakonitega izvora, ki ga lahko investitor kadarkoli dokaže.

4.15. Investitor je seznanjen s prepovedjo nakazovanja sredstev nezakonitega izvora na svoj profil investitorja. V primeru sumljivih aktivnosti lahko NEKSTER obvesti pristojne organe in blokira dostop investitorja do profila investitorja.

4.16. Če je profil investitorja zaprt in / ali izbrisan na pobudo NEKSTER-ja, lahko NEKSTER brez predhodnega opozorila ali koordinacije z investitorjem vrne znesek celotnega stanja na katerikoli investitorjev bančni račun, iz katerega je investitor predhodno opravil prenos sredstev na NEKSTER.

4.17. NEKSTER izpolni svoje obveznosti glede vračila sredstev investitorju, ko po lastni presoji izplača sredstva kateregakoli bančnega računa NEKSTER-ja. NEKSTER ne prevzema odgovornosti za dobroimetje teh sredstev na bančnem račun investitorja. Če so sredstva po nakazilu investitorju vrnjena NEKSTER-ju iz kakršnegakoli razloga, NEKSTER ni dolžan obvestiti investitorja o vračilu sredstev. V vsakem primeru mora investitor sam preveriti podatke o prejemu sredstev in zagotoviti, da lahko sprejme vračilo sredstev, ki ga je opravil NEKSTER na bančni račun, s katerega je NEKSTER predhodno prejel sredstva od investitorja.

4.18. NEKSTER je upravičen, ne pa zavezan vrniti sredstva na drug bančni račun investitorja (razen tistega, ki je naveden), le če investitor potrdi, da so bili vsi bančni računi investitorja, iz katerih je bil prej opravljen prenos sredstev na bančni račun NEKSTER zaprti in se zato vračila sredstev ne morejo izvesti.

4.19. NEKSTER ima pravico zadržati del sredstev, predvidena za izplačilo v primeru dolga investitorja do NEKSTER-ja.

4.20. NEKSTER je upravičen, da zadrži iz stanja profila investitorja in / ali sredstva namenjena za nakazilo investitorju v primeru, da je NEKSTER zavezan k zadržanju na podlagi zakona ali drugega pravnega sredstva.

5. NAKUP TERJATEV

5.1. Ko NEKSTER identificira investitorja, lahko investitor odkupi terjatve, ponujene na spletni strani, pod pogojem, da je stanje profila investitorja zadostno za nakup izbrane terjatve.

5.2. Pri odkupu terjatev mora investitor upoštevati naslednje pogoje:

5.2.1. Investitor ima pravico izbrati eno ali več terjatev iz sklopa vseh terjatev, ki so na voljo na spletni strani;

5.2.2. Če investitor želi odkupiti le del terjatve, mora navesti znesek, ki ga je  pripravljen plačati za del te terjatve;

5.2.3. Investitor ima pravico odkupiti neomejeno število terjatev zoper cedenta tako v celoti kot v kakršnemkoli deležu;

5.2.4. Investitor lahko odkupi terjatve za znesek sredstev, ki ne presega razpoložljivega stanja profila investitorja.

5.3. NEKSTER beleži investitorjeve terjatve za odkup terjatev v kronološkem vrstnem redu, začenši z najstarejšimi. NEKSTER ima pravico spremeniti vrstni red odkupa terjatev.

5.4. Z vložitvijo zahteve za odkup terjatve investitor nepreklicno pooblasti NEKSTER-ja, da uporabi razpoložljivo stanje profila investitorja, da plača ceno terjatve asignantu.

5.5. Po izbiri terjatve in navedbi cene (s katero investitor soglaša) po kateri bo kupljena terjatev, bo NEKSTER obvestil investitorja na profilu investitorja pri izbranih terjatvah in investitorju predložil Asignacijsko pogodbo v pregled in odobritev. Če se investitor strinja s sklenitvijo Asignacijske pogodbe, to potrdi v svojem profilu investitorja.

5.6. Asignacijska pogodba se šteje za sklenjeno v trenutku, ko  investitor potrdi pogoje določene v Asignacijski pogodbi, NEKSTER pa po pooblastilu Investitorja nameni potreben del sredstev iz stanja profila investitorja Asignantu za plačilo terjatve.

5.7. Po sklenitvi Asignacijske pogodbe je sklenjena Asignacijska pogodbe na voljo na profilu investitorja za celotno obdobje njene veljavnosti.

5.8. NEKSTER zagotovi informacije o terjatvi, ki je predmet Asignacijske pogodbe na profilu investitorja, ter tudi informacije glede poplačila terjatve.

5.9. Vse dokumente v zvezi s terjatvijo bo hranil asignant ali druga oseba, navedena v Asignacijske pogodbe, ti dokumenti pa ne bodo prenešeni na Asignatarja.

5.10. V primeru, da je Asignatar odkupil le del terjatve, je Asignatar seznanjen in se strinja, da terjatev ne vključuje vseh terjatev Asignanta do dolžnika, in je NEKSTER upravičen opravljati storitve v zvezi s terjatvijo samo v korist Asignatarja za tisti del terjatve do dolžnika, ki jo je pridobil Asignatar.

5.11. NEKSTER izvaja plačila po pooblastilu Asignanta ter Asignatarjem nakaže vsa prejeta sredstva, ki jih je prejel za izpolnitev obveznosti iz Asignacijske pogodbe, s čimer se poveča Asignatarjevo stanje profila investitorja skladno z zneskom in postopkom, določenim v Asignacijski pogodbi.

5.12. Pred povečanjem stanja profila investitorja skladno z Asignacijsko pogodbo (pooblastilo Asignanta NEKSTER-ju da poplača terjatev Asignatarju) je je NEKSTER upravičen zadržati del sredstev  v skladu s cenikom, navedenim na spletni strani.

5.13. Investitor se lahko seznani z vsemi dejanji, ki se izvajajo v profilu investitorja, vključno z opravljenimi in prejetimi plačili, ob upoštevanju omejitev, ki so določene v pogodbi.

5.14. V primeru, da so bila dejanja investitorja pri uporabi profila investitorja zabeležena nepravilno, je NEKSTER upravičen popraviti napake in ustrezno spremeniti profil investitorja.

5.15. V primeru, da NEKSTER ugotovi, da ima profil investitorja negativno stanje, NEKSTER o tem obvesti investitorja, ki je dolžan poravnati stanje profila investitorja s takšnim zneskom, ki zadošča za popolno kritje negativnega stanja, najkasneje v roku 5 (petih) dni po prejemu obvestila od NEKSTER-ja.

5.16. Posamične investicije ponujene Investitorju so označeni z Failure Score Dolžnika bonitetne hiše Bisnode d.o.o. in Nekster Ranking-om, ki je interna finančna ocena NEKSTER-ja pripravljena na podlagi Dolžnikovega vestnega in pravočasnega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

5.17. Vsaka investicija gre pred objavo skozi dvostopenjski sistem preprečevanja nastanka slabih posojil. Poleg tega se investicije še dodatno zavarujejo proti neplačilu pri zavarovalnici Acredia Versicherung AG, Euler Hermes Group, skladno z zavarovalno pogodbo (link).

NEKSTER za določene investicije omogoča tudi dodatna jamstva – Buyback Guarantee (BG – jasmtvo odkupa) ali Payment Guarante (PG – jamstvo plačila).

PG – investicija s to oznako ima jamstvo, da je investicija zavarovana pri zavarovalnici proti neplačilu. Če pride do škodnega primera tako zavarovane investicije, se po 30-ih dneh začne postopek izterjave. Če v obdobju 30 dni po začetku škodnega primera ni prišlo do poplačila, zavarovalnica v skladu z zavarovalno polico poplača škodo v skladu z zavarovalno polico. 

BG – oznaka omogoča investitorju, da investicijo kadarkoli prekine. Vključuje dodatno jamstvo z zavarovanjem pri zavarovalnici proti neplačilu. Če pride do škodnega primera tako zavarovane investicije, NEKSTER investicijo po 30-ih dneh (31. dan) od nastanka škodnega primera odkupi nazaj, sam pa nadaljuje z izterjavo skladno z zavarovalno polico.

Investicije objavljene na platformi so dodatno z varnostnim skladom. V varnostni sklad NEKSTER prispeva sredstva na podlagi stopnje tveganja neplačil, kar zagotavlja izplačilo škod BG najkasneje v roku 30 dni po nastanku škodnega primera. Za škodni primer se šteje terjatev, ki ustreza kriterijem iz splošnih pogojev zavarovalnice Acredia Versicherung AG (link).

5.18. Na podlagi določb v teh pogojih so investicije v Profilu investitorja označene z naslednjim statusom – Aktivna, Izplačana, Zamuda, Izterjava, Neplačilo, Škodni primer, Poplačilo.

6. AVTOMATIČNO INVESTIRANJE

6.1. Investitor ima pravico odkupiti terjatve z uporabo avtomatiziranega odkupa terjatev “Avto invest” (v nadaljnjem besedilu “Avto invest”) v profilu investitorja. NEKSTER ponuja dve obliki Avto invest in sicer predpripravljeno Avto invest Strategijo, ki omogoča največjo možno stopnjo likvidnosti pri čemer je investiranje omejeno zgolj v investicije z oznak BG (Buyback Guarantee oz. Jamstvo odkupa); in Prilagojeno Avto invest Strategijo pri kateri Investitor sam postavi parametre investicij v katere je pripravljen vložiti pri čemer pa dejanska izvedba investicije vseeno ostane avtomatizirana.

6.2. Če želi investitor aktivirati Avto invest v profilu investitorja, mora podati soglasje za sklenitev Asignacijske pogodbe v skladu z besedilom pogodbe, ki velja na dan sklenitve Asignacijske pogodbe, ter soglašati s pogoji v Asignacijski pogodbo, ki velja v trenutku aktiviranja Avto investa.

6.3. Aktivacijo Avto investa investitor opravi v svojem profilu investitorja, pri čemer bo NEKSTER nato po pooblastilu in parametrih izbral terjatve za investitorja.

6.4 Investitor mora zagotoviti zadostno stanje profila investitorja za nakup terjatev z uporabo Avto investa. 

6.5. Z aktiviranjem  Avto investa investitor pooblasti NEKSTER za sklepanje Asignacijskih pogodb za tiste terjatve, ki ustrezajo parametrom Avto investa določene s strani NEKSTER-ja, zmanjšanje stanja profila investitorja za znesek terjatev, ki ustrezajo tem postavljenim parametrom NEKSTER-ja, in za uporabo sredstev za plačilo cene terjatve asignantom in za registracijo terjatev v profilu investitorja.

6.6. Investitor ima pravico spremeniti ali prekiniti delovanje Avto investa med celotnim trajanjem pogodbe.

6.7. NEKSTER ni dolžan dodatno aktivno obveščati investitorja o terjatvah, pridobljenih med uporabo Avto investa in o pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz tega. Investitor se mora seznaniti z dokumenti, obvestili in drugimi informacijami v profilu investitorja, ki se nanašajo na investitorja in na terjatve, ki jih je po njegovem pooblastilu odkupi NEKSTER v njegovem imenu.

6.8. Investitor je seznanjen in razume, da se lahko Asignacijske pogodbe sklenejo na podlagi pogojev, ki se razlikujejo od tistih, ki so veljali v trenutku aktiviranja  Avto investa, pod pogojem, da so pogodbe od odstopu terjatev vedno skladne z vsaj tistimi parametri, ki jih je odobril investitor med aktiviranjem Avto investa.

6.9. Investitor mora neodvisno spremljati informacije o trenutnih pogojih Asignacijskih pogodb, ki so na voljo na spletni strani in profilu investitorja. Če investitor ni predložil zahteve NEKSTER-ju za prenehanje  storitve odkupa terjatev Avto investa, se šteje, da se je investitor seznanil ter strinjal s pogoji in sklenil vse Asignacijske pogodbe.

6.10. NEKSTER ni dolžan zagotoviti investitorju možnosti aktiviranja in uporabe Avto investa za odkup terjatev. NEKSTER lahko kadarkoli enostransko brez obrazložitve odpove storitev Avto invest z obvestilom investitorju. 

6.11. Investitor ima pravico, da enostransko odstopi (smiselno preklic) od Avto investa pred pogodbeno določenim rokom izpolnitve Asignacijske pogodbe (zapadlosti investicije), pri čemer mu bo NEKSTER naslednji delovni dan po odstopu na investitorjev bančni račun izplačal 15.000,00 EUR v kolikor je bil znesek investicije Avto investa večji od 15.000,00 EUR oz. celoten znesek investicije Avto investa v kolikor je bil investiran znesek manjši od 15.000,00 EUR. V kolikor je bil znesek investicije večji od 15.000,00 EUR bo NEKSTER razliko med zneskom investicije in 15.000,00 EUR  znesek investicije skupaj z dosežnimi obrestmi na dan preklica izplačal po zapadlosti investicije oz. Asignacijske pogodbe od katere je investitor odstopil pri čemer je glede na določbe 9. poglavja Asignacijske pogodbe (Jamstvo odkupa terjatve in pravice) ta rok podaljšan glede na določila tega poglavja.

6.12. Investitor je na poziv NEKSTERja dolžna potrditi nadaljevanje Avto investa najmanj enkrat vsaki 2 leti pri čemer si NEKSTER pridržuje pravico, da investitorja pozove, da nadaljevanje Avto investa potrdi tudi v krajšem časovnem roku.

7. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DRUŽBE NEKSTER

7.1. NEKSTER je zavezan k izpolnitvi pogodbe in zagotoviti servisiranje terjatev v skladu s pogoji in določili Pogodbe, pogoji in določili Asignacijskih pogodb in pogoji uporabe spletne strani.

7.2. NEKSTER bo v skladu s Pogodbo servisiral terjatve in izvajal vse dejavnosti v zvezi s servisiranjem v interesu Asignatarja.

7.3. Investitor pooblašča NEKSTER-ja, da servisira terjatve v imenu NEKSTER-ja vendar na račun investitorja.

7.4. NEKSTER ni odškodninsko odgovoren investitorju oz. Asignatarju, njunim pravnim naslednikom ali dedičem ali katerikoli tretji osebi v primeru, da cedent v celoti ali v kateremkoli  delu ne izpolni Odstopa terjatve s pogodbo in če se terjatev ne poplača in poravna.

7.5. NEKSTER opravi plačila v korist Asignatarja in zadrži izplačila iz stanja profila investitorja samo v skladu s postopki, določenimi v pogodbi.

8. PRAVICE IN OBVEZNOSTI INVESTITORJA 

8.1. Investitor potrjuje, da razume določbe pogojev uporabe spletne strani, Odstop terjatve s pogodbo in Asignacijske pogodbe. Investitor se odpoveduje morebitnim zahtevkom proti NEKSTER-ju na podlagi enostranskih pogojev prej omenjenih pogojev in pogodb.

8.2. Vse dejavnosti, ki se izvajajo v profilu investitorja, se štejejo za dejavnosti, ki jih opravlja sam investitor in se tako priznajo kot zavezujoče za investitorja.

8.3. Investitor upošteva določbe Pogodbe in določbe drugih pogodb, ki so zavezujoče za investitorja in so sklenjene z NEKSTER-jem.

8.4. Investitor zagotovi zadostno stanje profila investitorja, tako da se lahko izpolni Pogodba in da se lahko pokrijejo vsa plačila, ki izhajajo iz nje.

8.5. Če investitor ni zagotovil zadostnega zneska na stanju profila investitorja, NEKSTER ni dolžan izpolnjevati investitorjevih navodil, transakcij ali plačil. 

8.6. Investitor tretjim osebam ne sme razkriti informacij v zvezi s pogodbo, ki bi lahko zadevali interese NEKSTER-ja ali Cedenta.

8.7. Investitor se strinja, da ne bo zahteval informacije o samem Cedentu in ne bo začel opravljati drugih dejanj, ki niso predmet pogodbe in pogojev v povezavi s terjatvijo in / ali ne bo začel izterjave terjatve. Asignatar se osebno ali prek drugih pooblaščenih zastopnikov ne more obrniti na Cedenta na kakršenkoli način v povezavi s sklenjeno Asignacijsko pogodbo in pridobljenimi terjatvami.

8.8. Asignatar ne sme preklicati pooblastila izdanega NEKSTER-ju v zvezi z opravljanjem storitev v povezavi s terjatvami in upravljanjem terjatev v celotnem obdobju veljavnosti pogodbe.

8.9. Brez poseganja v druge obveznosti investitorja, določene v pogodbi, investitor:

8.9.1. uporablja spletno stran le za dejavnosti, ki jih dovoljuje spletna stran in pogodba;

8.9.2. zagotovi samo pravilne informacije med registracijo na spletni strani, med uporabo spletne strani in tudi pri sklepanju pogodb z NEKSTER-jem ali komuniciranjem z NEKSTER-jem;

8.9.3. sprejme vse potrebne ukrepe za preprečevanje dostopa tretjih oseb do profila investitorja;

8.9.4. pravočasno in na podlagi rokov, ki jih določi NEKSTER, nudi NEKSTER-ju informacije, ki se zahtevajo v profilu investitorja in / ali spletni strani.

9. CENIK IN DRUGA PLAČILA

9.1. Investitor nakaže plačilo  NEKSTER-ju za opravljene storitve v povezavi s terjatvijo v skladu s cenikom, ki je objavljen na spletni strani.

9.2. Istočasno s sklenitvijo Asignacijske pogodbe investitor NEKSTER-ja brez predhodnega usklajevanja pooblasti, da za plačila uporabi stanje profila investitorja v skladu s cenikom, ki je objavljen na spletni strani. 

9.3. NEKSTER je upravičen, da zadrži plačila v skladu s cenikom, ki je objavljen na spletni strani, iz sredstev, ki jih prejme od Cedenta, pred povečanjem stanja profila investitorja za ustrezen znesek.

9.4. Investitor je obveščen in se strinja, da lahko investitorjeva banka za prenos na račun investitorja zadrži provizijo v skladu s pogoji banke in njenega cenika.

9.5. Investitor se zaveda, da obstajajo zakoni in predpisi, ki veljajo za investitorja, vključno z zakoni in predpisi, ki urejajo plačilo davka na dohodke, ki jih investitor prejme za terjatev. Investitor sam je odgovoren za plačilo vseh potrebnih davkov v skladu z zahtevami veljavnih zakonov in predpisov.

10. ODGOVORNOST

10.1. Pogodbeni stranki sta odgovorni za izpolnjevanje pogojev pogodbe, pogojev uporabe spletne strani in izpolnjevanja obveznosti, ki so tam predpisane.

10.2. Investitor je odgovoren za vso škodo, ki jo povzročijo njegove dejavnosti (dejanja ali opustitve) NEKSTER-ju, Cedentu, Cesionarju ali katerikoli tretji osebi.

10.3. NEKSTER je odgovoren samo za  škodo, ki jo zaradi svoje dejavnosti (dejanja ali opustitve) povzroči investitorju, v kolikor je NEKSTER-ju mogoče očitati nastanek takšne škode in le v obsegu stanja investitorjevega profila v trenutku nastanka škode.

10.4. Med izvajanjem te pogodbe, NEKSTER pri uporabi sredstev komuniciranja ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi motenj pri uporabi pošte, elektronskih ali drugih komunikacijskih sredstev, pa tudi tehnične opreme, ki zagotavlja ustrezne storitve NEKSTER-ja, vključno, vendar ne omejeno na napake v komunikaciji, nepravilno delovanje spletne strani, nepravilno delovanje elektronskih izmenjav podatkov in plačilnih sistemov (vključno s sistemi internetnega bančništva) kreditnih institucij.

10.5. NEKSTER ni odgovoren za škodo, ki je bila ali bi lahko bila povzročena investitorju v zvezi s sklenitvijo Asignacijske pogodbe, vključno s Cedentovim neizpolnjevanjem obveznosti iz Odstopa terjatve s pogodbo ter povračilu in poravnavi terjatve.

10.6. Investitor je obveščen in se strinja, da so NEKSTER in Asignanti odgovorni le za pristnost terjatve in ne odgovarjajo in ne morejo biti odgovorni za zavarovanje terjatve in za Cedentovo nezmožnost poravnave terjatve.

10.7. NEKSTER ni in ne more biti odgovoren za obveznost Cedenta, da poravna terjatev. NEKSTER tudi ni dolžan povrniti ali nadomestiti Asignatarju terjatev, ki ni bila poravnana. Če pa relevantna Asignacijska pogodba določi obveznost, da NEKSTER ali katera koli druga oseba odkupi terjatev od Asignatarja ali katerekoli druge osebe, ki je zagotovila izpolnjenje obveznosti Cedenta, je ta oseba odgovorna za izpolnitev povratnega odkupa in / ali garancijskih obveznosti v skladu s postopkom, predpisanim v Asignacijski pogodbi.

10.8. Pogodbeni stranki sta oproščeni odgovornosti zaradi neizpolnjevanja obveznosti, če je prišlo do neizpolnitve zaradi razlogov, ki niso pod nadzorom zadevne pogodbene stranke in so nastali zaradi okoliščin višje sile.

11. ZAUPNOST IN OSEBNI PODATKI INVESTITORJA

11.1. Vse informacije, ki izhajajo iz pogodbe in zadevajo Odstop terjatve s pogodbo ali Asignacijsko pogodbo, so zaupne. NEKSTER mora podatke o investitorju in Cedentu posredovati v obsegu, ki je zahtevan, dogovorjen in dovoljen z Odstopom terjatve s pogodbo, Pogodbo, Asignacijsko pogodbo in z zakoni in drugimi predpisi Republike Slovenije.

11.2. Investitor priznava in se strinja, da z registracijo na spletni strani investitor NEKSTER-ju z izrecnim  soglasjem zagotovi obdelavo podatkov, če so osebni podatki investitorja v skladu z določbami, ki so vključene v Pogodbi in potrjujejo pravilnost  osebnih podatkov.

11.3. Z registracijo na spletni strani investitor soglaša, da NEKSTER dodaja osebne podatke investitorja, ki so na voljo NEKSTER-ju (informacije, ki jih je investitor ob registraciji na spletni strani posredoval, kot tudi informacije, ki so na voljo NEKSTER-ju v zvezi z izvajanjem pogodbe) v bazo podatkov o strankah.

11.4. Za izvajanje pogodbe in za komunikacijo z investitorjem NEKSTER obdeluje osebne podatke investitorja, prav tako pa ima NEKSTER pravico obdelovati osebne podatke investitorja za vzpostavitev, dopolnitev, izvajanje in/ali prekinitev pogodbenih odnosov z investitorjem.

11.5. Investitor je bil obveščen in se strinja, da lahko NEKSTER uporablja osebne podatke investitorja, vključno z naslovom, telefonsko številko, e-mail naslovom, da obvesti investitorja o vseh novicah in spremembah storitev, ki jih ponuja NEKSTER, ali pa da se obrne na investitorja glede izvajanja pogodbe.

11.6. Izjava o varstvu osebnih podatkov NEKSTER, ki je sestavni del teh pogojev, podrobneje opredeljuje obdelavo osebnih podatkov investitorja.

12. OMEJEVANJE, BLOKIRANJE IN ZAPIRANJE PROFILA INVESTITORJA

12.1. NEKSTER ima pravico, da brez predhodnega obvestila omeji investitorjeve možnosti   uporabe spletne strani, blokira profil investitorja ali enostransko odpove pogodbo ter zapre in izbriše profil investitorja, če se zgodi kaj od naslednjega:

12.1.1. če je investitor kršil pogoje Pogodbe, pogoje uporabe spletne strani ali pogoje  Asignacijske pogodbe;

12.1.2. če je investitor NEKSTER-ju dal napačne ali nepravilne podatke;

12.1.3. če investitor uporablja spletno stran za nezakonite namene;

12.1.4. če NEKSTER sumi, da investitor za odkup terjatev uporablja premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, financiranjem terorizma ali da je bil sam investitor vpleten v takšne dejavnosti;

12.1.5. če NEKSTER enostransko prekine Asignacijsko pogodbo;

12.1.6. če je v skladu z odločitvami, ki zavezujejo NEKSTER na podlagi zakona, sodne ali druge odločbe treba prekiniti sodelovanje z investitorjem.

12.2. NEKSTER ima pravico blokirati profil investitorja, če je geslo vneseno nepravilno 5-krat (petkrat) zapored.

12.3. Če NEKSTER sumi, da investitorjeve dejavnosti na spletni strani in / ali profilu investitorja ne opravlja sam investitor, lahko NEKSTER  zavrne dejanja na spletni strani in profilu investitorja in / ali blokira profil investitorja. V takem primeru ima NEKSTER pravico, da ne odobri nobenih dejanj na spletni strani in profilu investitorja in zadrži profil investitorja zaklenjenega, dokler NEKSTER ne stopi v stik z investitorjem in preveri identiteto investitorja, investitor pa potrdi sprejeta dejanja.

12.4. Brez poseganja v pravice NEKSTER-ja, ki so predpisane v 12.1. členu teh pogojev, ima NEKSTER pravico zapreti in izbrisati profil investitorja v naslednjih primerih:

12.4.1. če to zahteva investitor sam;

12.4.2. če investitor ni odkupil nobene terjatve več kot 12 (dvanajst) zaporednih mesecev;

12.4.3. če je postalo stanje na profilu investitorja negativno in ni poravnano v roku, kot ga določajo ti pogoji;

12.4.4. če investitor krši pogoje pogodbe;

12.5. NEKSTER Investitorju na nadzorni plošči omogoča vklop funkcionalnosti dvostopenjskem preverjanju pristnosti (Two-Factor Authentication) preko posredovana kode v obliki SMS sporočila.

13. ZAČETEK VELJAVNOSTI IN SPREMEMBE POGODBE

13.1. Pogodba med NEKSTER-jem in investitorjem je sklenjena, ko investitor na spletni strani potrdi pogoje uporabe spletne strani, sprejme pogoje v Pogodbi in ko NEKSTER identificira investitorja.

13.2. Vsakokrat veljavna različica pogodbe in pogoji uporabe spletne strani, ki se občasno spremenijo, so na voljo na spletni strani in / ali na profilu investitorja.

13.3. NEKSTER ima pravico enostransko spreminjati Pogodbo in pogoje uporabe spletne strani.

13.4. Investitor mora samostojno in redno spremljati informacije na profilu investitorja, vključno s spremembami pogodbe in pogoji uporabe spletne strani. 

13.5. Če investitor še naprej uporablja storitve, ki so na voljo na spletni strani po začetku veljavnosti sprememb, se šteje, da se je investitor strinjal s spremembami pogodbe in / ali pogoji uporabe spletne strani.

13.6. NEKSTER ima pravico spremeniti cene upravljanja terjatev in druge cene, ki so navedene na spletni strani in so povezani z zagotavljanjem ponujenih storitev, ter določiti dodatne cene tako, da investitorja o tem obvesti vsaj 10 (deset) dni vnaprej.

14. PRENEHANJE POGODBE

14.1. NEKSTER lahko enostransko odpove pogodbo tako, da o tem obvesti investitorja najmanj 10 (deset) dni vnaprej.

14.2. Investitor ima pravico enostransko odpovedati pogodbo in zahtevati izbris profila investitorja, pod pogojem, da investitor nima aktivne terjatve, ki jo servisira NEKSTER, in v skladu s pogodbo investitor nima dolžniških obveznosti do NEKSTER-ja ali kakršnekoli  druge osebe v skladu z Asignacijskimi pogodbami, ki so vnesene na spletno stran.

14.3. V primeru prenehanja pogodbe skladno s postopkom, ki je določen v teh pogojih, je investitorju zavrnjena uporaba profila investitorja ter možnost odkupa novih terjatev in sklenitev Asignacijskih pogodb.

14.4. V primeru prenehanja pogodbe NEKSTER opravi prenos preostalega stanja v profilu investitorja na bančni račun investitorja ter odvede stroške servisiranja terjatev in druge stroške, če so nastali na podlagi pogodbe in/ali cenika.

14.5. V primeru, da je NEKSTER razglašen za insolventnega:

14.5.1. ne bo mogoče opravljati transakcij na spletni strani in v profilu investitorja, Pogodba se prekine in trenutno stanje na profilu investitorja se investitorju izplača v skladno z relevantno zakonodajo;

14.5.2. investitor prejme informacije o Asignacijskih pogodbah, ki so sklenjene in se še vedno izvajajo na svoj e-mail naslov;

14.5.3. to ne bo vplivalo na veljavnost Asignacijskih pogodb in druge pravice investitorja, ki izhajajo iz Asignacijskih pogodb.

14.6. Za zagotovitev posredovanja informacij, kot določata člena 14.5.2 in 14.5.3 teh pogojev, lahko NEKSTER sodeluje s tretjimi strankami / ponudniki storitev.

15. DRUGE DOLOČBE

15.1. Pogodba se sklene v elektronski obliki v skladu s postopkom, določenim v pogodbi.

15.2. Vse dejavnosti na spletni strani in profilu investitorja se izvajajo z uporabo valute EUR.

15.3. Investitor se strinja, da je NEKSTER upravičen do komuniciranja z investitorjem 1) tako, da pošlje SMS in / ali pokliče mobilno številko investitorja, ki je navedena v profilu investitorja; 2) tako, da pokliče druge številke, navedene v profilu investitorja; 3) s pošiljanjem e-poštnega sporočila na e-poštni naslov, naveden v profilu investitorja; 4) s pošiljanjem redne ali priporočene pošte na naslov investitorja, navedenega v profilu investitorja. Za poštne pošiljke se šteje, da so bile prejete v roku 3 (treh) dni od oddaje na pošti. Sporočila poslana po elektronski pošti se štejejo za prejeta v roku 24 ur po pošiljanju.

15.4. Vsa obvestila, prijave in informacije, ki so določene v pogodbi, se sporočajo z objavo na profilu investitorja, na poslovni naslov NEKSTER-ja, ki je naveden na spletni strani ali na NEKSTER-jev e- poštni naslov, naveden na spletni strani. Pošta se šteje za prejeto 5. (peti) dan od oddaje; vsaka elektronska pošta se šteje za prejeto na dan, ko je bila poslana. V primeru pošiljanja elektronske pošte po 17.00 uri ali na dan, ki je dela prosti dan ali praznik v Republiki Sloveniji, se šteje elektronska pošta za prejeto naslednji delovni dan.

15.5. Pogodba velja do  izpolnitve vseh obveznostih, določenih v tej pogodbi.

15.6. Za vsa pravna razmerja, ki izhajajo iz pogodbe, veljajo zakoni in predpisi Republike Slovenije.

15.7. Vsi spori med pogodbenimi strankami, ki izhajajo iz pogodbe, se rešujejo v skladu s postopkom, določenim v zakonih in predpisih Republike Slovenije.

15.8. Investitorja zavezujejo določbe pogodbe v celotnem obdobju veljavnosti pogodbe oz. dokler profil investitorja ni izbrisan.

15.9. NEKSTER je upravičen dodeliti vse pravice in terjatve, ki jih ima proti investitorju na podlagi pogodbe katerikoli tretji osebi brez predhodnega soglasja investitorja.

15.11+0. Investitor razume in soglaša, da zabeležena sredstva v stanju profila investitorja niso depozit in posledično niso predmet jamstvenih shem.

16. POOBLASTILO

16.1. Asignacijske pogodbe lahko vključujejo pooblastilo za izvajanje:

16.1.1. upravljanja s terjatvijo zoper dolžnika za in v imenu investitorja z uporabo vseh pravic in pooblastil, ki so bile opredeljene z Asignacijsko pogodbo;

16.1.2. upravljanja s terjatvijo in sprejemanja vseh potrebnih ukrepov v zvezi s poplačilom terjatve in izvrševanjem Odstopa terjatve s pogodbo, dokler se v celoti ne poplača terjatev;

16.1.3. brez predhodnega usklajevanja z investitorjem in po lastni presoji Cesionarja, napravijo spremembe in dopolnitve k Odstopu terjatve s pogodbo, vključno s podaljšanjem roka plačila terjatve, vendar ne več kot za 6 (šest) krat, pri čemer vsako od 6 (šestih) podaljšanj roka plačila terjatve ne sme biti daljše od 30 (trideset) dni, razen če je v Asignacijski pogodbi izrecno določeno drugače.

16.2. Investitor je obveščen, da je pooblastilo, vključeno v Asignacijski pogodbi, veljavno v celotnem obdobju veljavnosti  Asignacijske pogodbe. Dejavnosti, ki jih opravi Cesionar in druge osebe v zvezi s tem, so zavezujoče za investitorja, investitor pa se odpove morebitnim zahtevkom do Cesionarja in drugih oseb v zvezi s tem.

16.3. S sprejemom pogojev uporabe spletne strani investitor pooblasti NEKSTER-ja, da sprejme naslednje ukrepe:

16.3.1. izvrši plačilo cene terjatve Asignantu z uporabo / zmanjšanjem stanja profila investitorja v ta namen;

16.3.2. porazdeli prejeta plačila za poravnavo terjatev med investitorje (Asignatarje) v skladu s sklenjenimi Asignacijskimi pogodbami;

16.3.3. zadrži vsa plačila v zvezi z Asignacijsko pogodbo v skladu s cenikom;

16.3.4. da izvede druge ukrepe,  ki jih je upravičen izvajati v imenu investitorja v skladu s pogodbo.

16.4. Investitor je bil obveščen in se strinja, da lahko NEKSTER v skladu s pogoji iz Asignacijske pogodbe kadarkoli brez predhodnega opozorila ali dogovora z investitorjem odkupi terjatev od investitorja (Asignatarja) s povečanjem stanja na profilu investitorja po ustrezni ceni odkupa določeni v Asignacijski pogodbi. Če je investitor sklenil Asignacijsko pogodbo, ki navaja, da je Asignant ali katerakoli druga oseba dolžna odkupiti  terjatev od investitorja, se terjatev v takšnem primeru odkupi ali odtegne od investitorja.

16.5. Investitor je obveščen, da je pooblastilo NEKSTER-ju veljavno v celotnem obdobju veljavnosti pogodbe, zato so dejavnosti, ki jih v zvezi s tem izvaja NEKSTER, zavezujoče za investitorja, investitor pa se odreče zahtevkom proti NEKSTER-ju glede tega.

Zadnje spremembe: 18.09.2019