PRAVILA UPORABE SPLETNE PLATFORME NEKSTER

1. POJMI

NEKSTER – družba NEKSTER d.o.o., Dunajska cesta 151, Ljubljana, MŠ: 6098371000, informacije o kateri, vključno s kontaktnimi podatki, so objavljeni na njeni spletni strani https://www.nekster.com.

Terjatve – so terjatve oz. deli terjatev, ki so predmet ponudbe za sklenitev Transakcij preko Spletne platforme.

Investitor – oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena teh Pravil in ki z NEKSTERjem sklene Pogodbo o uporabi storitev ter ki sprejema ponudbe za prodajo Terjatev preko Spletne platforme.

Prodajalec Terjatev – oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena teh Pravil in ki z NEKSTERjem sklene Pogodbo o uporabi storitev ter ki ponuja prodajo Terjatev preko Spletne platforme.

Identifikacijska številka – številka, ki jo dodeli NEKSTER Investitorju oz. Prodajalcu Terjatev ob registraciji v Spletno platformo kot to določeno v 2. členu teh Pravil.

Profil Investitorja – označuje uporabniški vmesnik z uporabniškimi podatki Investitorja ob registraciji oz. njihovi spremembi v Spletni platformi ter podatke o sklenjenih Transakcijah in v zvezi z njimi tekom obstoječega pogodbenega razmerja iz Pogodbe o uporabi storitev in do katerega lahko dostopa z uporabo gesla, elektronske pošte ter obrazne prepoznave.

Profil Prodajalca Terjatev – označuje uporabniški vmesnik z uporabniškimi podatki Prodajalce Terjatev ob registraciji oz. njihovi spremembi v Spletni platformi ter podatke o sklenjenih Transakcijah in v zvezi z njimi tekom obstoječega pogodbenega razmerja iz Pogodbe o uporabi storitev in do katerega lahko dostopa z uporabo gesla, elektronske pošte ter obrazne prepoznave.

Transakcija – sklenitev »Pogodbe o prodaji in odstopu terjatev« med Prodajalcem Terjatev kot Odstopnikom in Investitorjem kot Prevzemnikom Terjatev iz Pogodbe o prodaji in odstopu terjatev, in sicer preko Spletne platforme, kot to določa 4. člen teh Pravil.

Fiduciarni račun – zbirni transakcijski račun, opredeljen v čl. 3 teh Pravil.

Kupnina – znesek, ki ga je Investitor dolžan plačati Prodajalcu Terjatev za nakup Terjatve, kot ga opredeljuje Pogodba o prodaji in odstopu Terjatev, sklenjena med Investitorjem in Prodajalcem Terjatev.

Spletna platforma – spletna stran www.nekster.com, ki omogoča sklepanje Transakcij skladno s temi Pravili uporabe vsak dan v letu in na kateri se nahajajo tudi podrobnejša pojasnila v zvezi s sklepanjem Transakcij (e.g. postopek v zvezi z zakonodajo, ki ureja preprečevanje pranja denarja, obračun davkov…).

Uporabnik/Uporabniki Spletne platforme – osebe, ki imajo z NEKSTERJEM sklenjeno Pogodbo o uporabi Spletne platforme (Investitorji in Prodajalci Terjatev).

Pogodba o uporabi Spletne platforme – pogodba, ki jo z NEKSTERJEM sklene Uporabnik Spletne platforme z namenom uporabe Spletne platforme.

Pogodba o poslovnem sodelovanju – pogodba, ki jo z NEKSTERJEM sklene Uporabnik Spletne platforme z namenom uporabe Spletne platforme.

Dolžnik – oseba, ki je dolžna izpolniti obveznost plačila iz Terjatve, ki je predmet Transakcije.

Rezervni sklad – je posebno premoženje, ki ga za račun Investitorjev vodi NEKSTER na podračunu Fiduciarnega računa, na katerega Prodajalci Terjatev odvaja premijo rezervnega sklada v višini in na način, določen v posebnih Navodilih NEKSTERJA in v breme katerega zagotavlja NEKSTER Investitorjem plačilo Dolžnikove izpolnitve obveznosti ali dela obveznosti iz Terjatev v primeru zavrnitve plačila s strani zavarovalnice. V primeru posebnega dogovora med Prodajalcem Terjatev in Investitorjem lahko vodi sredstva Rezervnega sklada Prodajalec Terjatev na svojem fiduciarnem računu, na katerega odvaja premijo rezervnega sklada v višini in na način, določen v posebnih Navodilih NEKSTERJA in iz katerega mora na poziv NEKSTERJA z nakazilom na Fiduciarni račun zagotavljati Investitorjem plačilo Dolžnikove izpolnitve obveznosti ali dela obveznosti iz Terjatev v primeru zavrnitve plačila s strani zavarovalnice.

Cenik – določa nadomestila, ki jih Uporabnik plača NEKSTERju za uporabo storitev Spletne platforme.

Pravila – Pravila uporabe Spletne platforme NEKSTER, dostopna na spletni strani NEKSTERJA.

2. REGISTRACIJA IN SKLENITEV POGODBE O UPORABI SPLETNE PLATFORME

2.1. Investitor oz. bodoči Investitor ter Prodajalec Terjatev oz. bodoči Prodajalec Terjatev je polnoletna fizična ali pravna oseba oz. samostojni podjetnik posameznik, ki se registrira na Spletni platformi tako, da izpolni prijavo za registracijo ter sprejme pogoje teh Pravil ter pogoje Pogodbe o uporabi Spletne platforme.

2.2. NEKSTER sme zahtevati verifikacijo posredovanih podatkov Investitorja in Prodajalca Terjatev na način, da mu pošlje SMS sporočilo s potrditvenim geslom.

2.3. Po prejemu prijave, izpolnjevanju pogojev iz 2.1. točke tega člena, obvesti NEKSTER preko elektronske pošte Investitorja oz. bodočega Investitorja in Prodajalca Terjatev oz. bodočega Prodajalca Terjatev o izpolnjevanju pogojev in mu dodeli identifikacijsko številko, nato pa opravi pregled skladno z določili zakonodaje, ki ureja preprečevanje pranja denarja, s čimer se šteje, da je bila med Investitorjem oz. Prodajalcem Terjatev in NEKSTERJEM sklenjena Pogodba o uporabi Spletne platforme ali Pogodba o poslovnem sodelovanju, ki jo Investitor oz. Prodajalec Terjatev prejme v elektronski obliki s prejemom elektronskega sporočila in ki je Investitorju dostopna v Profilu Investitorja. Uporabnikom oz. bodočim Uporabnikom Spletne platforme je besedilo Pogodbe o uporabi Spletne platforme dostopno na vpogled že pred sklenitvijo pogodbenega razmerja na spletni strani www.nekster.com.

2.4. NEKSTER lahko po lastni presoji odreče registracijo Investitorju oz. Prodajalcu Terjatev.

3. IDENTIFIKACIJA INVESTITORJA IN SKLENITEV POGODBE

3.1. NEKSTER vodi denarna sredstva Investitorjev in Prodajalcev Terjatev na posebnem zbirnem Fiduciarnem računu za račun tretjih oseb (Prodajalci Terjatev in Investitorji), katere preko Spletne platforme kupujejo in prodajo Terjatve. NEKSTER vodi evidenco stanja denarnih sredstev v posameznem podračunu vsakega posameznega Investitorja ter Prodajalca Terjatev.

3.2. Šteje se, da s sklenitvijo Pogodbe o prodaji in odstopu terjatev

(i) Investitor pooblašča NEKSTER za izvršitev poravnave obveznosti plačila iz sklenjene Transakcije tako, da evidentira prejete zneske Kupnine na Fiduciarnem računu v breme podračuna Investitorja in v dobro podračuna Prodajalca Terjatev skladno s temi Pravili,

(ii) Prodajalec Terjatev pooblašča NEKSTER, da zneske,

  • ki jih Prodajalec Terjatev prejme iz naslova Dolžnikove izpolnitve obveznosti iz Terjatev ali izplačila s strani zavarovalnice in nakaže na Fiduciarni račun ali
  • zneske iz Rezervnega sklada, ki jih Prodajalec Terjatev nakaže na Fiduciarni račun
  • evidentira v breme računa Prodajalca Terjatev in v dobro Investitorjevega podračuna skladno s temi Pravili. V primeru prodaje oz. nakupa dela Terjatev se zneski iz (ii) te točke 3.3. proporcionalno razdelijo med Investitorje kot kupce tovrstnih delov Terjatev.

4. SKLEPANJE TRANSAKCIJ

4.1. Investitor, ki želi kupiti posamezno Terjatev ali del Terjatve, mora pred sprejemom ponudbe za prodajo Terjatve ali dela Terjatve, zagotoviti denarno dobroimetje za poravnavo Kupnine z nakazilom na Fiduciarni račun iz svojega bančnega računa.

Pri nakazilu denarnih sredstev za nakup Terjatev oz. dela le-teh preko Spletne platforme na Fiduciarni račun morajo Investitorji navesti svojo Identifikacijsko številko.

4.2. Prodajalci Terjatev morajo skladno z določili Pogodbe o prodaji in odstopu terjatev zaradi izpolnitve svoje obveznosti po izročitvi prejetih plačil Dolžnika iz naslova izpolnitve obveznosti iz Terjatve, ki je predmet Transakcije z Investitorjem oz. Investitorji (v primeru delnega odkupa Terjatve s strani večih Investitorjev) ali v primeru izročitve prejetih plačil s strani zavarovalnice ali iz Rezervnega sklada,

4.2.1. nakazati sredstva iz tega naslova v višini, kot določa Pogodba o prodaji in odstopu terjatev, z nakazilom na Fiduciarni račun, pri čemer se poravnava teh obveznosti Prodajalca Terjatev do Investitorjev vrši po neto principu, kar pomeni, da NEKSTER dnevno ugotavlja stanje neto obveznosti Prodajalca Terjatev do Investitorjev za pretekli dan ter ga o tem obvesti preko Profila Prodajalca Terjatev. Nakazilo dolgovanega zneska na Fiduciarni račun se izvrši najkasneje naslednji delovni dan po obvestilu NESKTERJA o neto stanju dolga do Prevzemnika, NEKSTER pa evidentira vsak prejet znesek Dolžnikove izpolnitve obveznosti iz Terjatev po tej Pogodbi na Investitorjevem ter

4.2.2. pri nakazilu navesti svojo Identifikacijsko številko.

4.3. Pogodba o prodaji in odstopu terjatev je dostopna v elektronski obliki v Spletni platformi in do katere lahko vsaka pogodbena stranka dostopa z uporabo gesla elektronske pošte ali obrazne prepoznave.

4.4. Investitorji imajo možnost odkupa Terjatev preko Spletne platforme z uporabo sistema avtomatskega odkupa, ki zagotavlja samodejno sprejemanja ponudb za odkup Terjatev ob upoštevanju razpoložljivega denarnega stanja na Investitorjevem podračunu ter izbranih nastavitev Investitorja glede likvidnosti, donosnosti, ročnosti ter zavarovanja Terjatev. Investitor lahko izbira med »Strategijo visoke likvidnosti«, »Strategijo visokih donosov« ali »Strategijo po meri«. V primeru aktiviranja samodejnega načina sklepanja Transakcij se šteje, da je Investitor potrdil sklenitev Pogodbe o prodaji in odstopu terjatev, ki je bila sklenjena samodejno upoštevaje izbrane nastavitve in razpoložljivo denarno stanje v Investitorjevem profilu.

4.5. Pogodba o prodaji in odstopu terjatev se šteje za sklenjeno, ko Investitor kot Prevzemnik Terjatve iz Pogodbe o prodaji in odstopu terjatev zagotovi kupnino na Fiduciarnem računu skladno z določili teh Pravil in v Spletni platformi potrdi sklenitev Pogodbe o prodaji in odstopu terjatev oz. ko se skladno s temi Pravili šteje, da jo je potrdil (točka 4.3. teh Pravil).

5. ODSTOP OD POGODBE in ZAVAROVANJA TERJATEV

Terjatve, ki so predmet Transakcij, so označene v Spletni platformi bodisi

  • z oznako »BG«, to je kot Terjatve z jamstvom vračila kupnine (Buyback Guarantee), kar pomeni, da ima Investitor možnost kadarkoli odstopiti od Pogodbe o prodaji in odstopu terjatev, Prodajalec Terjatev pa mu najkasneje naslednji delovni dan vrne Kupnino za nakup Terjatve oz. dela Terjatve iz tako razvezane pogodbe Investitorju, Terjatev pa se s trenutkom vračila Kupnine šteje za povratno odstopljeno Prodajalcu Terjatev ali
  • z oznako »PG«, to je kot Terjatve z jamstvom izplačila Terjatve (Payment Guarantee), kar pomeni, da v primeru neizpolnitve Dolžnikove obveznosti iz Terjatve, ki je predmet Transakcije, po prejemu plačila s strani zavarovalnice ali v primeru izplačila iz sredstev Rezervnega sklada nakaže Prodajalec Terjatev pod pogoji iz teh Pravil sredstva v višini, kot je določena v Pogodbi o odstopu in prodaji terjatev na Fiduciarni račun.

6. IZVENSODNO REŠEVANJE SPOROV

Morebitne pritožbe lahko investitorji oddajo pisno po elektronski pošti na naslov [email protected]. NEKSTER bo v petih delovnih dneh potrdil prejem pritožbe in investitorju sporočil predviden potek postopka.

V skladu s predpisi o izvensodnem reševanju potrošniških sporov NEKSTER za investitorje, ki imajo status potrošnika, omogoča reševanje potrošniških sporov preko platforme za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS), ki je dostopna na povezavi TUKAJ.

7. CENIK

NEKSTER je upravičen zaračunati Uporabniku storitev nadomestilo za uporabo Spletne platforme, določeno z vsakokrat veljavnim cenikom storitev (v nadaljevanju: »Cenik«).

8. VELJAVNOST PRAVIL

Ta Pravila pričnejo veljati dne 01.04.2022. S tem dnem prenehajo veljati »Splošni pogoji uporabe spletne strani NEKSTER« z dne 01.04.2021. Spremembe Pravil sprejema direktor NEKSTERja.

O spremembah Pravil obvesti NEKSTER o tem Uporabnike Spletne platforme preko elektronskega sporočila.

V primeru sprememb Pravil, ki bistveno posegajo v pravice in obveznosti Uporabnikov Spletne platforme, se šteje, da Uporabnik Spletne platforme potem, ko je bil obveščen o spremembi, soglaša s spremembo Pravil, če v roku 8 dni od obvestila o spremembi ne ugovarja. V roku podan ugovor se šteje za pisno odpoved Pogodbe u uporabi spletne platforme s 15 dnevnim odpovednim rokom od prejema pisne odpovedi.

Zadnje spremembe: 01.04.2022