Kako komercialni zapisi krepijo podjetniško likvidnost

Kadar se podjetja soočajo s financiranjem svojih poslovnih operacij, so komercialni zapisi eden izmed učinkovitih virov zunanjega financiranja. Pogosto jih podjetja uporabljajo za kratkoročno financiranje, zlasti ko želijo zapolniti vrzeli v denarnem toku ali financirati svoje kratkoročne potrebe.

Prispevek je bil objavljen na spletnem mestu Slovenian Business Club.

Komercialni zapisi so kratkoročni vrednostni papirji, ki jih izdajajo podjetja z namenom zbiranja sredstev za financiranje svojih kratkoročnih potreb. Predstavljajo obljubo podjetja, da bo plačalo določen znesek denarja ob določenem datumu. Rok zapadlosti je ponavadi kratek, saj se lahko giblje od nekaj dni do enega leta.

Kupci komercialnih zapisov so navadno institucionalni vlagatelji, kot so banke, skladi in zavarovalnice, ki iščejo varno in likvidno naložbo z določenim donosom. Obrestne mere na komercialne zapise so običajno nižje kot pri drugih oblikah kratkoročnega dolga, saj so zaradi kratkoročne narave in navadno visoke bonitete izdajatelja zaznane kot varnejše.

Kdaj je izdaja komercialnih zapisov smiselna?

Izdaja komercialnih zapisov je še posebej koristna, kadar podjetja potrebujejo hitra sredstva za financiranje svojih poslovnih operacij. To je lahko posledica sezonskih nihanj v denarnem toku, nezadostnih ali zamudnih plačil strank ali nenadnih stroškov, ki se lahko pojavijo v normalnem poslovnem ciklu. Ker je izdaja komercialnih zapisov ponavadi hitrejši in manj zapleten postopek kot dolgoročno financiranje, kot so bančna posojila ali izdaja delnic, je to za mnoga podjetja privlačna možnost.

Primer iz prakse

Leta 2023 se je slovensko tehnološko podjetje soočilo z večjim povpraševanjem po njihovih proizvodih in potrebovalo kratkoročno financiranje za povečanje proizvodnje. Da bi pridobili potrebna sredstva, so se odločili za izdajo komercialnih zapisov z zapadlostjo 3 mesece.

Izdali so komercialne zapise v skupni vrednosti 10 milijonov evrov, ki so jih nato prodali različnim institucionalnim vlagateljem. Komercialni zapisi so bili izdani s fiksno letno obrestno mero 4,5 %. S pomočjo sredstev, pridobljenih iz izdaje komercialnih zapisov, je podjetje uspelo povečati proizvodnjo in zadovoljiti povpraševanje. Po treh mesecih so uspeli vrniti glavnico in sorazmerno višino obresti vlagateljem, saj so dosegli pričakovane prodajne rezultate.

Ta primer kaže, kako lahko podjetja uspešno uporabijo komercialne zapise za financiranje svojih kratkoročnih potreb. Seveda je pomembno, da se podjetja zavedajo obveznosti, ki izhajajo iz izdaje komercialnih zapisov, in se prepričajo, da bodo sposobna izpolniti te obveznosti ob zapadlosti zapisov.

Kako se lotiti izdaje komercialnih zapisov?

Izdaja komercialnih zapisov je lahko zahtevna in obsežna naloga, ki zahteva skrbno načrtovanje in izvedbo. Tu so ključni koraki, ki jih je treba upoštevati:
-Analiza potreb in sposobnosti podjetja: Preden podjetje razmisli o izdaji komercialnih zapisov, mora natančno analizirati svoje finančne potrebe in oceniti svojo sposobnost poplačila dolga v določenem času. To vključuje pregled poslovanja, denarnih tokov in pričakovanih prihodkov.
-Odločitev o strukturi izdaje: Podjetje se mora odločiti o ključnih parametrih izdaje, vključno z obrestno mero, zapadlostjo in skupno vrednostjo izdaje. Te odločitve bodo v veliki meri odvisne od potreb podjetja in tržnih razmer.
-Pridobitev pravnega in finančnega svetovanja: Izdaja komercialnih zapisov zahteva strokovno pravno in finančno svetovanje. To lahko vključuje pridobivanje pravne pomoči pri pripravi dokumentov za izdajo in finančno svetovanje pri določanju strukture izdaje.
-Priprava dokumentov: Pred izdajo komercialnih zapisov mora podjetje pripraviti niz dokumentov, ki morajo vsebovati podrobne informacije o podjetju, njegovem poslovanju in finančnem stanju, ter podrobnosti o izdaji. Dokumenti morajo biti pripravljeni v skladu z veljavnimi predpisi in zakonodajo.
-Izdaja in prodaja zapisov: Po pripravi dokumentov in pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj se lahko začne postopek izdaje in prodaje komercialnih zapisov. To običajno vključuje sodelovanje z investicijskimi bankami ali brokerji, ki pomagajo pri prodaji zapisov institucionalnim in drugim vlagateljem.
-Upravljanje izdaje po prodaji: Po prodaji komercialnih zapisov podjetje ne sme pozabiti na svoje obveznosti do vlagateljev. To vključuje redno obveščanje vlagateljev o finančnem stanju podjetja, pravočasno plačilo obresti in glavnice ob zapadlosti zapisov.

Čeprav je postopek izdaje komercialnih zapisov lahko zahteven, je lahko z ustreznim načrtovanjem in izvedbo učinkovit način zagotavljanja kratkoročnega financiranja za podjetja, ki se soočajo s povečanim obsegom poslovanja ali začasnim neskladjem med prihodki in odhodki. Ključni elementi postopka vključujejo pripravo ustreznih finančnih in poslovnih dokumentov, pridobitev potrebnih regulativnih dovoljenj in oblikovanje učinkovite strategije distribucije zapisov. Ta finančni instrument je lahko v kombinaciji z drugimi rešitvami odlična izbira za podjetja, ki si prizadevajo za stabilizacijo denarnega toka in za okrepitev svojega finančnega profila.

Zaključek

Izdaja komercialnih zapisov je učinkovito orodje za pridobivanje kratkoročnega financiranja. Vendar pa je pomembno, da podjetja razumejo, kako ta proces deluje in kaj vključuje, da se lahko ustrezno pripravijo in maksimalno izkoristijo možnosti, ki jih ponujajo komercialni zapisi. Za pomoč pri tem se lahko obrnejo na strokovnjake za finance, ki jih bodo vodili skozi proces in zagotovili, da izpolnjujejo vse zakonske zahteve.

V primeru dodatnih vprašanj ali potrebe po svetovanju pri iskanju financiranja za vaše podjetje, mi pišite na [email protected].

Naložbo v zaščito patentov, modelov in znamk sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.